Piirissaare Vald

Raietegevusest Piirissaarel

* Saare lääneosas, s.o. kanalist lääne pool, on majandustegevus, s.h. raied keelatud. Raieid saab lubada vaid saare idaosas. 

*Riigimaal, s.h. JRO maadel, tuleb maahoolduse jm. raietegevuse soov ja pakkumine (kus, kui palju jne.) esitada RMK Tartumaa metskonnale, kes tegeleb riigimaade haldamisega kaitsealadel. RMK korraldab ise Keskkonnaametiga vajalikud load raieks ja raadamiseks ning seab omapoolsed tingimused.

* Kaardil kujutatud roosade polügoonide ulatuses, mis tähistavad kunagisi pool-looduslikke kooslusi, on puittaimestiku raie väga soovitav ning kaitseala piires maksab riik selle eest ka maahooldustoetusi, kui maikuus esitada Keskkonnaametile vastav avaldus. Vt. https://www.riigiteataja.ee/akt/102042015018 loodushoiutoetuse taotlemise korda ja toetuse määrasid. Samuti on väga soovitav puittaimestiku raie kaks aastat tagasi rajatud ja puhastatud konnatiikide ümbruses vähemalt 15 m raadiuses, soovitavalt 20 ma raadiuses (vt. Peipsiveere lka kaitsekorralduskavahttp://www.keskkonnaamet.ee/public/old/KKK_Peipsiveere_v25_avalikule_valjapanekule_lisadeta1.pdf lk 135-140). 

* Väljaspool kaitseala (s.o. lisatud kaardil punase piiriga eristatud elamu- ja õuemaad Piiri, Tooni ja Saare külas ning sadama kinnistu) võib mittemetsamaal (kollased kõlvikud), pool-looduslikul kooslusel ja alla 0,5 ha suurusel metsatükil puittaimestikku raiuda vastavalt maaomaniku soovile ning tema ostuste kohaselt sisuliselt piiranguteta (võsast puhastada jms.). 

* Metsamaal (roheline kõlvik), mis on suurem kui 0,5 ha suurune lahustükk, peab raieks lisaks maaomaniku loale olema esitatud ka metsateatis, v.a. juhul, kui raie maht on kuni 20 tm kinnistu kohta aastas ja see on kooskõlas metsaraiele seatud piirangutega metsa majandamise eeskirjas https://www.riigiteataja.ee/akt/126022014017 (puistu täius peale raiet säilib ettenähtud piires). NB! Sanitaarraieks ehk surnud või tugevasti kahjustatud puude raieks on ka eritingimused, kuid üle 20 tm raieks aastas ühe kinnistu kohta tuleb esitada siiski metsateatis. 

* Metsateatise kohta saab täiendavat infot http://www.keskkonnaamet.ee/teenused/metsandus-2/metsateatis   

Raieid puudutavate täpsustavate küsimuste korral soovitan pöörduda riigimaal Tartumaa metskonnapoole (http://www.rmk.ee/metsa-majandamine/metsamajandus/metskonnad/tartumaa-metskond ), eramaal piirkonna metskonsulendi (http://www.eramets.ee/konsulentide_nimekiri/ ) või Keskkonnaameti metsahoius spetsialisti Priit Pääslase poole (priit.paaslane@keskkonnaamet.ee; 5157852). 

EELTEATED

Arveldusarve

Piirissaare Vallavalitsus
EE571010220232216225

 

Piirissaare Vald | piirissaare@piirissaare.ee | Tooni k�la, Piirissaare vald, 62603, Tartumaa